ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Alléén onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig, zelfs indien deze in tegenstrijdig zijn met de aankoopcondities van onze klanten. Het doorgeven van een order veronderstelt het aanvaarden door de klant van onze verkoopcondities.

2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

3. In geval van annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling.

4. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5. Onze waren worden steeds verzonden op risico van de koper aan wie het behoort onmiddellijk en rechtstreeks voorbehoud te maken bij de vervoerder in geval hem een colli zou afgeleverd worden in een beschadigde verpakking. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.

6. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. In geval van betwisting betreffende de aard of de kwaliteit van onze producten, blijft onze verantwoordelijkheid in elk geval beperkt tot hun eenvoudige vervanging, en dit na beslissing van een scheidsrechter daartoe op gemeen akkoord aangesteld indien gelijke tussen komst noodzakelijk geoordeeld wordt.

7. Om ontvankelijk te zijn dient elke reclamatie gedaan te worden binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen en, in ieder geval, voor hun gebruik of wederverkoop.

8. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor verlies, schade en vertraging van levering die te wijten zijn aan ongelukken, schaarste van goederen, stakingen, lock-out of andere gevallen van overmacht die onafhankelijk zijn van onze wil. In dit geval behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

9. Voor facturen van minder dan 100,00 EUR excl. BTW wordt er een vast bedrag van 10,00 EUR bijgerekend voor administratiekosten.

10. Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

11. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

12. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de maand na de factuurdatum, tenzij anders werd bedongen. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlrente verschuldigd ten belope van 1,5 % per maand van het factuurbedrag. Eveneens, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding automatisch verschuldigd ten belope van 12 % van het factuurbedrag of van het resterende bedrag (met een minimum van 25,00 EUR) als schadebeding.

13. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten. Tevens, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

14. De koper wordt slechts eigenaar van de geleverde goederen wanneer hij ze volledig betaald heeft en in ieder geval ontzegt hij zich het recht deze goederen te vervreemden tot zolang. De verkoper heeft derhalve het recht de onbetaalde goederen zonder meer op elk ogenblik terug te nemen. Het risico gaat echter over op de koper van bij de contractsluiting.

15. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.